R.E.O. Parkreglement

Afhangregels

 • Er mag alleen worden gespeeld als vooraf een baan is gereserveerd. De voorkeur gaat uit om dit via de site of de KNLTBclub-app te doen. Daarnaast beschikt REO over een digitaal afhangbord in de hal (boven) van het clubhuis. De gebruiksaanwijzing en instructie hangt erbij. Klik HIER vor de KNLTBclub-app of scan de QR code 

 KNLTB Clubapp Apple/IOS                        KNLTB Clubapp Google PlayStore 

                                         

 • Voor het reserveren van een baan zijn 2 geldige spelerspassen nodig. Bij dubbelspel zijn 3 of 4 geldige passen nodig; 
 • De spelerspassen zijn strikt persoonlijk. Uitlenen aan andere personen kan leiden tot inname van de betreffende pas
 • Ingeval van verlies van de KNLTB spelerspas kan een nieuwe pas tegen kostprijs bij de ledenadministratie worden aangevraagd; mail naar: [email protected]
 • De speeltijd is 60 minuten. 
 • Als de baan waarop men speelt na de speeltijd niet door anderen is gereserveerd, kan men doorspelen en/of opnieuw reserveren.
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen niet samen na 18.00 uur een baan reserveren, tenzij deze vrij is; senioren hebben dan voorrang en kinderen moeten dan direct stoppen. Dat geldt weer niet als een senior met een kind t/m 12 jaar aan het tennissen is.
 • Niet alle banen zijn altijd vrij beschikbaar; voor competitie, toss-avonden, toernooien, clubkampioenschappen worden 1 of meer banen gereserveerd, waarop dus dan niet kan worden afgehangen.

Banen voor recreatief tennis

 • Voor recreatief tennis blijven er ook tijdens de competitie-periode (april-juni en sept-okt) 2 banen beschikbaar. Als er op dat moment geen recreatiespelers zijn, kunnen deze banen voor competitietennis worden ingezet. Zodra recreatietennissers zich melden, zal voor hen een eerst vrijkomende baan (maximaal 2 gravelbanen) ter beschikking worden gesteld (zie speelminuten boven). Recreatiespelers kunnen ook gebruik maken van de 3 binnenbanen in de hal, mits zij beschikken over schoenen met een glad profiel. De verenigingscompetitie-leider dient dit te organiseren en goed te communiceren met alle belanghebbenden.
 • Tijdens het NRT en de clubkampioenschappen zijn er veelal geen banen voor recreatiespelers beschikbaar; in overleg met de toernooileiding kan worden bezien of er nog op een buitenbaan kan worden getennist, dan wel dat dan gedurende die periode uitsluitend in de hal kan worden getennist. Indien evenwel het toernooi door b.v. ernstige regenval moet uitwijken naar de hal, kan deze mogelijkheid dan komen te vervallen.

Banen voor de trainers 

 • De trainers kunnen maximaal beschikken over 3 banen; hiervoor worden dan 3 van de 7 banen ingezet die bij REO voorzien zijn van baanverlichting. Indien er geen trainingen plaats vinden, kunnen deze banen voor recreatietennis worden ingezet.

Baanregels

 • De buitenbanen mogen slechts met tennisschoenen worden betreden; in de hal moet met schoenen met een glad profiel worden gespeeld
 • Na de speelperiode moet de gehele baan met het sleepnet worden gesleept (dus ook achterkant en zijkant) en het net weer op de juiste plaats worden terug gelegd.
 • Ieder lid wordt geacht zorgvuldig om te gaan met het baanmateriaal, de inrichting en inventaris van het clubgebouw, douches, wc’s etc. Bij eventuele schade neemt het bestuur passende maatregelen tegenover het betreffende lid of leden en wordt de schade verhaald.
 • Na zonsondergang kan de baanverlichting worden gebruikt door indrukken van de knop van de betreffende baan die is voorzien van buitenverlichting; indien na beëindiging van de speelperiode geen andere spelers doorspelen op die banen (banen 1 + 2, banen 3 + 4, banen 5 t/m 7) dienen de spelers de verlichtingsknop ook weer uit te drukken. Hiermee wordt onnodig stroomgebruik tegen gegaan.

Introductie

 • Introductie van een niet-lid door een REO-lid is mogelijk voor zo ver de baancapaciteit dit toelaat; hiertoe moet gebruik gemaakt worden van een virtuele introductiepas waarvoor € 6 moet worden betaald (aan de overdag aanwezige parkbeheerder/bestuurslid)
 • De virtuele introductiepas kan worden aangemaakt door de parkbeheerder of door een bestuurslid waarvan naam/telefoonnummer staan vermeld op de REO-website.
 • Na aanmaak van deze pas, kan worden afgehangen. Daartoe haalt het betreffende REO-lid zijn pas door de kaartlezer en doet het vervolgens nogmaals voor de aan-gemaakte pas voor de introducé.
 • Niet-REO-leden wonend in de gemeente Noordenveld kunnen maximaal 5 x per seizoen worden geïntroduceerd.

Verhuur buitenbanen

 • Als de baanbezetting het toelaat, kan 1 of meer buitenbanen aan niet-REO-leden worden verhuurd ad € 15 per uur. Aanvragen en betaling bij de parkbeheerderof een bestuurslid vermeld op de REO-website. 

Gebruik van banen in de hal tijdens zomerperiode

 • Indien er geen vrije buitenbanen beschikbaar zijn, mag men in de zomerperiode (1 april – 1 oktober) gebruik maken van de banen in de hal; dat geldt ook  wanneer door weersomstandigheden de buitenbanen niet bespeeld kunnen worden en de hal niet voor trainingsdoeleinden wordt gebruikt. Ook hiervoor geldt dat er regulier moet worden gereserveerd.
 • Deze banen mogen uitsluitend met passend schoeisel worden betreden, d.w.z. schoenen met een glad profiel en moet er gespeeld worden met ballen die niet ook al op gravelbanen zijn gebruikt. In alle gevallen waarin bovenstaand reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laatste update: maart 2021     

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 501 5993 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden