Lidmaatschap

NIEUWSTE Aktie ZOMER 2020 !!!

Bij aanmelding vanaf 20 juni 2020 kunnen nieuwe leden zich aanmelden voor het  “Zomer Challenge”-lidmaatschap . Dit lidmaatschap loopt van 20 juni t/m 30 september en gaat niet automatisch over in een vast lidmaatschap. 
Je wordt hierna eenmalig benaderd of je gewoon lid wilt worden van REO.

Nieuwe Zomer Challenge leden betalen slechts € 45.- voor de periode t/m september. Dit is inclusief 3 gratis tennis- of padellessen. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier hieronder.

Mocht u om een of andere reden liever meteen een regulier lidmaatschap aangaan, neemt u dan even contact op met de ledenadministratie (zie contactgegevens hieronder).

De ledenadministratie van REO is ondergebracht bij de KNLTB en men kan zich aanmelden via het online AANMELDINGSFORMULIER.

Voorwaarden pasfoto:

  • de foto dient recent, duidelijk en goed gelijkend te
  • de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
  • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
  • geen zonnebril, pet, muts e.d. dragend beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is
  • Het bestandstype: jpg
  • de verhouding breedte/hoogte circa 3/4
  • het formaat tenminste 300/400 pixels
  • achternaam en voornaam als bestandsnaam toevoegen aan de foto

De foto mag ook een eigen foto zijn, mits globaal aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De ledenadministrateur kan de foto dan nog enigszins aanpassen aan de voorwaarden.  De pasfoto wordt vervolgens door de KNLTB op de ledenpas afgebeeld.

N.B.: Vanaf 2019 ontvangt ieder actief tennislid een meerjaren ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. Het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas. De foto wordt dus meerdere jaren gebruikt.  

Het aanmaken van een tennispasje bij KNLTB duurt 2 á 3 weken. Om de tijd tussen aanmelding en het definitieve pasje te overbruggen, kan je gebruik maken van een tijdelijke pas om banen mee af te hangen

Als je lid bent geworden van REO is het van belang dat je de KNLTB Clubapp download. Via deze app ontvang je alle informatie van je eigen tennisactiviteiten, maar ook het clubnieuws en nog veel meer informatie. In de app kan je in je profiel een foto uploaden, deze foto zal te zijner tijd ook op de pas komen te staan. Daarom is het van belang dat het voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. 

Voor de inning van contributies maakt REO gebruik van automatische incasso. Daarvoor wordt aan de leden om machtigingen gevraagd. De inning van de contributie vindt plaats rond 15 maart van elk jaar zolang het lidmaatschap duurt. Als geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven wordt € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht. 

De contributie in 2020 is gelijk aan die van 2019 en bedraagt per persoon:

Aspiranten: zij die in het lopende jaar 0 t/m 11 jaar oud zijn € 77.00 per jaar

Junioren: zij die in het lopende jaar 12 t/m 17 jaar oud zijn € 113.00 per jaar

Senioren: zij die in het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn € 151.00 per jaar

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in het voorjaar vastgesteld op de ALV.
Alle contributiebedragen zijn inclusief een afdracht aan de KNLTB van ca. € 17,13 per persoon.

Voor leden van 18 t/m 69 jaar wordt er tevens een vrijwilligersbijdrage van € 25,00 in rekening gebracht. Deze vrijwilligersbijdrage wordt teruggestort op de betaalrekening als er minstens drie uur aan vrijwilligerstaken is verricht. Kijk voor info bij het kopje vrijwilligerstaken in het menu "clubinfo".

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient PER EMAIL aan: ledenadministratie@reotennis.nl te geschieden, uiterlijk 01 december van het lopende jaar. Je ontvangt dan van de club een bevestiging. Dit geldt als bewijs van opzegging! 
Wie tussentijds bedankt als lid, is voor het hele jaar contributie verschuldigd. Deze regel kent de volgende uitzondering: als vóór 1 april wordt opgezegd vanwege verhuizing buiten de gemeente, zwangerschap of op doktersadvies, is slechts een derde van de contributie verschuldigd. 

Bijzondere situaties

1. Lid worden na 1 juli: Als je na 1 juli lid wordt betaal je voor het lopende jaar 50% van de normale contributie. 

2. Lid worden na 1 oktober: Mensen die zich na 1 oktober als lid aanmelden zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd. 

3. Kinderen tot 8 jaar onder begeleiding ouders vrij van contributie. 
Ouders die lid zijn van REO en die willen uitvinden of hun zoon of dochter het spelletje ook leuk vindt, mogen dat doen zonder dat het kind direct hoeft te worden aangemeld als lid. Het kan dus voorkomen dat - mocht deze situatie zich voordoen - er slechts één pasje is afgehangen. Zodra het kind echter training gaat volgen, moet hij of zij wel als lid worden aangemeld.

4. Gezinskorting: Het vierde lid (i.c. het jongste lid) van een gezin is slechts 50% van het jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd. Voor het vijfde en volgende lid van een gezin (altijd de jongste leden) hoeft geen contributie te worden betaald. Deze korting wordt pas toegepast in het jaar volgend op dat waarin het betreffende lid is aangemeld.

5. Maandkaart voor "probeerders" na blessure: In overleg met de ledenadministrateur kunnen mensen die na een blessure weer willen proberen te tennissen een maandkaart verkrijgen van € 40,- . Dit kan maximaal voor 3 maanden.

6. Training en lidmaatschap: Voor het volgen van tennislessen in de winter in de hal hoef je geen lid van REO te zijn. Voor het volgen van tennislessen in de zomer moeten senioren lid zijn van REO, jeugd moet lid zijn van REO of een andere tennisvereniging. Zie hiervoor onder training/Tennisschool Noordenveld

7. Aktie-lidmaatschap voor nieuwe leden: U kunt slecht eenmalig gebruikmaken van een aktielidmaatschap.

Ledenadministratie

Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor alles wat betrekking heeft op:

o   Aanmelden voor en opzeggen van het lidmaatschap
o   Het doorgeven van verhuizingen of adreswijzigingen
o   Het vernieuwen of vervangen van KNLTB-spelerspassen

Vermeld bij alle correspondentie s.v.p. je lidnummer dat op je pasje staat. Bij verhuizing ook de lidnummers van meeverhuizende REO-leden.

Adres:  E-Mail: ledenadministratie@reotennis.nl

Mobiel: 06 51 08 13 11    

logo

E-mail

info@reotennis.nl

Telefoon

+31 50 501 5993 Secretariaat

R.E.O. Tennis

Borglaan 14
9301 ZE Roden