Lidmaatschap

De ledenadministratie van REO is ondergebracht bij de KNLTB en men kan zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

De ledenadministrateur ontvangt deze aanmelding en zal per e-mail om overige benodigde gegevens (bankgegevens en digitale pasfoto) vragen.

Voorwaarden pasfoto:

 • de foto dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
 • de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
 • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
 • geen zonnebril, pet, muts e.d. dragend
 • beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is
 • het bestandstype: jpg
 • de verhouding breedte/hoogte circa 3/4
 • het formaat tenminste 300/400 pixels
 • achternaam en voornaam als bestandsnaam toevoegen aan de foto

De foto mag ook een eigen foto zijn, mits globaal aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De ledenadministrateur kan de foto dan nog enigszins aanpassen aan de voorwaarden. 

De pasfoto wordt vervolgens door de KNLTB op de ledenpas afgebeeld.

Het aanmaken van een tennispasje bij KNLTB duurt 2 á 3 weken. Om de tijd tussen aanmelding en het definitieve pasje te overbruggen, kan je gebruik maken van een tijdelijke pas om banen mee af te hangen.

N.B.: De foto wordt meerdere jaren gebruikt. Als je voor een nieuw seizoen een meer recente foto wil gaan gebruiken, moet je er rekening mee houden dat de KNLTB-pasjes voor bestaande leden jaarlijks in januari worden aangemaakt. Nieuwe pasfoto vóór 1 januari insturen. Dat kan via de KNLTBclub app op je mobiele telefoon. Eventueel ook via Mijn REO op deze website.

Voor de inning van contributies maakt REO gebruik van automatische incasso. Daarvoor wordt aan de leden om machtigingen gevraagd. De inning van de contributie vindt plaats rond 15 maart van elk jaar zolang het lidmaatschap duurt. Als geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven wordt € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht. 

De contributie in 2018 bedroeg: senior: 148,-- / junior: 110,-- / aspirant: 75,--

De contributie bedraagt in 2019 per persoon:

Aspiranten: zij die in het lopende jaar 0 t/m 11 jaar oud zijn € pm *
Junioren: zij die in het lopende jaar 12 t/m 17 jaar oud zijn € pm *
Senioren: zij die in het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn € pm *

* De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in het voorjaar vastgesteld op de ALV.

Alle contributiebedragen zijn inclusief een afdracht aan de KNLTB van ca. € 16,50 per persoon.

Voor leden van 18 t/m 69 jaar wordt er tevens een vrijwilligersbijdrage van € 25,00 in rekening gebracht. Deze vrijwilligersbijdrage wordt teruggestort op de betaalrekening als er minstens drie uur aan vrijwilligerstaken is verricht. Kijk voor info bij het kopje vrijwilligerstaken in het menu "clubinfo".

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient SCHRIFTELIJK te geschieden, door middel van het opzegformulier onderaan deze pagina, uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar. Dit mag ook via e-mail. Je ontvangt dan van de club een bevestiging. Dit geldt als bewijs van opzegging! 
Wie tussentijds bedankt als lid, is voor het hele jaar contributie verschuldigd. Deze regel kent de volgende uitzondering: als vóór 1 april wordt opgezegd vanwege verhuizing buiten de gemeente, zwangerschap of op doktersadvies, is slechts een derde van de contributie verschuldigd. 

Bijzondere situaties

1. Lid worden na 1 juli
Als je na 1 juli lid wordt betaal je voor het lopende jaar 50% van de normale contributie. 
2. Lid worden na 15 oktober
Mensen die zich na 15 oktober als lid aanmelden zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd. Zij zullen pas in het begin van het nieuwe jaar een Knltb-ledenpasje ontvangen.
3. Kinderen tot 8 jaar onder begeleiding ouders vrij van contributie. 
Ouders die lid zijn van REO en die willen uitvinden of hun zoon of dochter het spelletje ook leuk vindt, mogen dat doen zonder dat het kind direct hoeft te worden aangemeld als lid. Het kan dus voorkomen dat - mocht deze situatie zich voordoen - er slechts één pasje is afgehangen. Zodra het kind echter training gaat volgen, moet hij of zij wel als lid worden aangemeld.
4. Gezinskorting 
Het vierde lid (i.c. het jongste lid) van een gezin is slechts 50% van het jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd. Voor het vijfde en volgende lid van een gezin (altijd de jongste leden) hoeft geen contributie te worden betaald. Deze korting wordt pas toegepast in het jaar volgend op dat waarin het betreffende lid is aangemeld.
5. Maandkaart voor "probeerders" na blessure 
In overleg met de ledenadministrateur kunnen mensen die na een blessure weer willen proberen te tennissen een maandkaart verkrijgen van € 40,- . Dit kan maximaal voor 3 maanden.

Ledenadministratie

Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor alles wat betrekking heeft op:

 • Aanmelden voor en opzeggen van het lidmaatschap
 • Het doorgeven van verhuizingen of adreswijzigingen
 • Het vernieuwen of vervangen van KNLTB-spelerspassen

Vermeld bij alle correspondentie s.v.p. je lidnummer dat op je pasje staat. Bij verhuizing ook de lidnummers van meeverhuizende REO-leden.

Adres: 

E-Mail: [email protected]

Postadres: Ledenadministratie REO

tav Gerard Janssen

Postbus 136

9300 AC Roden, 

Mobiel 06 51 08 13 11  

 

 

Opzegformulier lidmaatschap.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

050-5015608

R.E.O. Tennis

Borglaan 14
9301 ZE Roden